Dodaj ogłoszenie

W czym możemy pomóc?

Strona jest niedostępna. Kliknij tutaj by uzyskać więcej informacji.

Regulamin usługi "Mapa Transakcji Otodom"

Obowiązuje od 5 listopada 2018 roku

 

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Partner - przedsiębiorca, który posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (biuro obrotu nieruchomościami), którzy przystąpili do korzystania z Serwisu na podstawie OWŚU;
 2. Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Otodom, prowadzony przez Grupę OLX sp. z o.o. w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz innych ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości
 3. Operator – Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań,
  przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-24-33-421 oraz numer REGON: 362117960;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 5. OWŚU – Ogólne Warunki Świadczenia Usług dla biur obrotu nieruchomościami dostępne pod adresem http://otodom.pl/regulamin/biura-nieruchomosci/;
 6. Mapa Transakcji – świadczona przez Operatora, przy wsparciu technicznym Cenatorium sp. z o.o., usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, dostępu do danych transakcyjnych dotyczących obrotu nieruchomościami na terytorium Polski;
 7. Umowa – zawarta pomiędzy Partnerem a Operatorem umowa, której przedmiotem jest korzystanie przez Partnera z Mapy Transakcji zgodnie z wybranym przez Partnera pakietem dostępu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady udostępniania przez Operatora Mapy Transakcji oraz warunki korzystania z niej przez Partnerów, którzy spełnią przesłanki określone w Regulaminie i zawarli Umowę.
 2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Partnerom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z MAPY TRANSAKCJI

 1. Mapa Transakcji udostępniana jest Partnerom aktywnie wystawiającym Ogłoszenia w Serwisie i posiadającym w momencie obowiązywania Umowy aktualne Ogłoszenia w Serwisie.
 2. Dostęp do Mapy Transakcji możliwy jest po zalogowaniu się Partnera na Konto Partnera oraz wymaga uprzedniego zawarcia Umowy. Dostęp do Mapy Transakcji nie jest możliwy w przypadku zawieszenia Partnerowi dostępu do Konta Partnera zgodnie z OWŚU.
 3. Dla jednego Konta Partnera możliwe jest jednoczesne wykupienie tylko jednego pakietu dostępu do Mapy Transakcji.
 4. Operator zastrzega, że Mapa Transakcji zawiera dane pochodzące m.in. z rejestru cen i wartości nieruchomości, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, stąd też Operator nie daje gwarancji aktualności oraz poprawności przedmiotowych danych oraz nie ponosi odpowiedzialności za błędy oraz omyłki popełnione w toku wprowadzania danych do bazy, z której korzysta Mapa Transakcji oraz za skutki korzystania z Mapy Transakcji przez Partnera, w tym podejmowane przez Partnera decyzje oraz wydawane rekomendacje. Operator dokłada wszelkich starań, aby dane, z których korzysta Mapa Transakcji były regularnie aktualizowane i poprawiane.
 5. Partner zawiera z Operatorem Umowę poprzez wybranie jednego z oferowanych przez Partnera pakietów dostępu, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz kliknięcie na przycisk „Kup pakiet”.
 6. Od momentu zawarcia Umowy Partner ma dostęp do Mapy Transakcji w zakresie i przez okres uzależniony od wybranego przez Partnera pakietu dostępu.
 7. Pakiet „1 dzień” daje Partnerowi dostęp do Mapy Transakcji na okres 24 godzin od momentu zawarcia Umowy i pozwala na jednoczesne otwarcie tylko jednej sesji.
 8. Pakiet „30 dni” daje Partnerowi dostęp do Mapy Transakcji na okres 30 dni (720h) od momentu zawarcia Umowy i pozwala na jednoczesne otwarcie tylko jednej sesji.
 9. Pakiet „30 dni premium” daje Partnerowi dostęp do Mapy Transakcji na okres 30 dni (720h) od momentu zawarcia Umowy i pozwala na jednoczesne otwarcie trzech sesji.
 10. Pakiety „30 dni” i „30 dni premium” są automatycznie odnawiane na kolejne
  30-dniowe okresy, chyba że Partner zrezygnuje z dostępu do Mapy Transakcji przed upływem bieżącego okresu obowiązywania pakietu. W czasie od złożenia przez Partnera oświadczenia o rezygnacji z dostępu do Mapy Transakcji, poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk do momentu upływu okresu obowiązywania bieżącego pakietu, Partner uprawniony jest do ponownej aktywacji wybranego pakietu. W takim przypadku kolejny okres obowiązywania pakietu liczony będzie od upływu bieżącego okresu 30-dniowego.
 11. W trakcie obowiązywania jednego pakietu, Partner nie może wybrać innego pakietu.
 12. W przypadku rezygnacji przez Partnera z dostępu do Mapy Transakcji, Partner będzie miał dostęp do Mapy Transakcji do momentu upływu czasu obowiązywania wybranego uprzednio pakietu.
 13. Wszelkie prawa do Mapy Transakcji, jej elementów, w tym interfejsu graficznego, programu komputerowego oraz bazy danych przysługują Operatorowi lub Cenatorium sp. z o.o. będącej partnerem technologicznym Operatora.

IV. OPŁATY

 1. Korzystanie przez Partnera z Mapy Transakcji jest odpłatne.
 2. Wysokość opłaty za korzystanie z Mapy Transakcji uzależniona jest od wybranego przez Partnera pakietu:
  • Pakiet „1 dzień” – 49 zł netto
  • Pakiet „30 dni” – 149 zł netto
  • Pakiet „30 dni premium” – 249 zł netto
 3. Do każdej z opłat określonych w ust. 2 powyżej doliczony zostanie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 4. Zgodna z wybranym przez Partnera pakietem dostępu opłata za korzystanie z Mapy Transakcji doliczana będzie do faktury za Okres Rozliczeniowy, w którym rozpoczyna się bieg okresu dostępu do Mapy Transakcji.
 5. W przypadku rezygnacji przez Partnera z dostępu do Mapy Transakcji w trakcie obowiązywania wybranego pakietu, Operator pobiera opłatę za cały okres obowiązywania pakietu.
 6. Jeśli Partner rozwiąże umowę na korzystanie z Serwisu, a moment rozwiązania tej umowy przypadnie przed upływem ważności wybranego przez Partnera pakietu dostępu do Mapy Transakcji, Operator nie zwraca różnicy w opłacie za korzystanie z Mapy Transakcji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Partner, w tym jego pracownicy lub podwykonawcy i inne osoby, za które Partner ponosi odpowiedzialność lub osoby trzecie działające na zlecenie lub zamówienie Partnera, nie jest uprawniony do:
  • udostępniania danych dostępowych do Konta Partnera osobom trzecim;
  • wykorzystywania danych uzyskanych w wyniku korzystania z Mapy Transakcji do sporządzenia operatów szacunkowych dla jakichkolwiek nieruchomości;
  • pobierania (w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych), w tym sposób zautomatyzowany, jak również przekazywanie lub udostępnianie danych uzyskanych w wyniku korzystania z Mapy Transakcji na rzecz osób trzecich nieupoważnionych przez Operatora na cele komercyjne lub inne ich wtórne wykorzystanie (w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych), niezależnie czy miałoby odbywać się odpłatnie czy nieodpłatnie. Nie oznacza to, że Partner nie może prezentować i przekazywać danych uzyskanych z Mapy Transakcji swoim klientom indywidualnym;
  • zapisywania, gromadzenia oraz przechowywania danych i informacji uzyskanych w wyniku korzystania z Mapy Transakcji w celach nieuzasadnionych charakterem i sposobem dostępu do Mapy Transakcji.
 2. W celu zabezpieczenia bazy danych wykorzystywanej przez Mapę Transakcji, Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitów podglądów poszczególnych transakcji oraz liczby transakcji wyszukanych w Mapie Transakcji.
 3. Partner przyjmuje do wiadomości, że Operator uprawniony jest do monitorowania dostępu do Mapy Transakcji i blokowania lub zawieszania dostępu do niej, albo rozwiązywania Umowy zgodnie z art. VII Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Partner uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z Mapy Transakcji na zasadach określonych w Regulaminie, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania wybranego pakietu dostępu.
 2. Jeśli w dniu odnawiania się okresu obowiązywania wybranego pakietu dostęp do Konta Partnera będzie zawieszony w wyniku naruszenia przez Partnera OWŚU, wybrany przez Partnera pakiet nie zostanie odnowiony.
 3. Operator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  • Partner będzie zalegać za co najmniej dwa Okresy Rozliczeniowe z płatnością jakichkolwiek należności i opłat na rzecz Operatora i pomimo wezwania do zapłaty przez Operatora, Partner nie ureguluje wszystkich tych zaległości (wraz z należnymi odsetkami);
  • Partner nie będzie spełniał warunku określonego w art. III.1. Regulaminu;
  • Operator rozwiąże z Partnerem umowę na korzystanie z Serwisu w trybie określonym OWŚU;
  • Partner będzie korzystał z Mapy Transakcji z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia art. VI.;
  • Partner przekaże swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy osobie trzeciej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabronione jest przenoszenie praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmioty trzecie.
 2. Operator może przerwać świadczenie dostępu do Mapy Transakcji w celu przeprowadzenia aktualizacji lub innych prac techniczno-konserwacyjnych, a także wdrożenia nowych funkcjonalności lub innych modyfikacji. Operator każdorazowo zawiadamiać będzie Partnera o planowych przerwach w dostępie do Mapy Transakcji z wyprzedzeniem co najmniej 24 (dwudziestu czterech) godzin, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej wskazanych w ustawieniach Konta Partnera do kontaktu z Operatorem lub za pośrednictwem Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności w zakresie postanowień dotyczących uprawnień reklamacyjnych, zastosowanie mają postanowienia OWŚU.
 4. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Partnerem a Operatorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze świadczeniem na rzecz Partnera usługi Mapa Transakcji będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Operatora.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni licząc od daty ich udostępnienia w Serwisie lub poinformowania Partnera drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany wysokości opłat, o których mowa w art. IV wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu obowiązywania wybranego przez Partnera pakietu dostępu do Mapy Transakcji. Partner, który nie akceptuje zmian Regulaminu może rozwiązać Umowę przed wejściem w życie zmian. Jeśli Partner nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, uznaje się, że Partner akceptuje zmiany Regulaminu.