Dodaj ogłoszenie

W czym możemy pomóc?

Strona jest niedostępna. Kliknij tutaj by uzyskać więcej informacji.

Regulamin usługi Mapa Transakcji Otodom

Regulamin usługi Mapa Transakcji Otodom od 5.11.2018

 

Regulamin usługi Mapa Transakcji Otodom

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Partner - przedsiębiorca, który posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (biuro obrotu nieruchomościami), którzy przystąpili do korzystania z Serwisu na podstawie OWŚU;
 2. Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Otodom, prowadzony przez Grupę OLX sp. z o.o. w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz innych ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości
 3. Operator – Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań,
  przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-24-33-421 oraz numer REGON: 362117960;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 5. OWŚU – Ogólne Warunki Świadczenia Usług dla biur obrotu nieruchomościami dostępne pod adresem http://otodom.pl/regulamin/biura-nieruchomosci/;
 6. Mapa Transakcji – świadczona przez Operatora, przy wsparciu technicznym Cenatorium sp. z o.o., usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, dostępu do danych transakcyjnych dotyczących obrotu nieruchomościami na terytorium Polski;
 7. Umowa – zawarta pomiędzy Partnerem a Operatorem umowa, której przedmiotem jest korzystanie przez Partnera z Mapy Transakcji zgodnie z wybranym przez Partnera pakietem dostępu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady udostępniania przez Operatora Mapy Transakcji oraz warunki korzystania z niej przez Partnerów, którzy spełnią przesłanki określone w Regulaminie i zawarli Umowę.
 2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Partnerom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z MAPY TRANSAKCJI

 1. Mapa Transakcji udostępniana jest Partnerom aktywnie wystawiającym Ogłoszenia w Serwisie i posiadającym w momencie obowiązywania Umowy aktualne Ogłoszenia w Serwisie.
 2. Dostęp do Mapy Transakcji możliwy jest po zalogowaniu się Partnera na Konto Partnera oraz wymaga uprzedniego zawarcia Umowy. Dostęp do Mapy Transakcji nie jest możliwy w przypadku zawieszenia Partnerowi dostępu do Konta Partnera zgodnie z OWŚU.
 3. Dla jednego Konta Partnera możliwe jest jednoczesne wykupienie tylko jednego pakietu dostępu do Mapy Transakcji.
 4. Operator zastrzega, że Mapa Transakcji zawiera dane pochodzące m.in. z rejestru cen i wartości nieruchomości, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, stąd też Operator nie daje gwarancji aktualności oraz poprawności przedmiotowych danych oraz nie ponosi odpowiedzialności za błędy oraz omyłki popełnione w toku wprowadzania danych do bazy, z której korzysta Mapa Transakcji oraz za skutki korzystania z Mapy Transakcji przez Partnera, w tym podejmowane przez Partnera decyzje oraz wydawane rekomendacje. Operator dokłada wszelkich starań, aby dane, z których korzysta Mapa Transakcji były regularnie aktualizowane i poprawiane.
 5. Partner zawiera z Operatorem Umowę poprzez wybranie jednego z oferowanych przez Partnera pakietów dostępu, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz kliknięcie na przycisk „Kup pakiet”.
 6. Od momentu zawarcia Umowy Partner ma dostęp do Mapy Transakcji w zakresie i przez okres uzależniony od wybranego przez Partnera pakietu dostępu.
 7. Pakiet „1 dzień” daje Partnerowi dostęp do Mapy Transakcji na okres 24 godzin od momentu zawarcia Umowy i pozwala na jednoczesne otwarcie tylko jednej sesji.
 8. Pakiet „30 dni” daje Partnerowi dostęp do Mapy Transakcji na okres 30 dni (720h) od momentu zawarcia Umowy i pozwala na jednoczesne otwarcie tylko jednej sesji.
 9. Pakiet „30 dni premium” daje Partnerowi dostęp do Mapy Transakcji na okres 30 dni (720h) od momentu zawarcia Umowy i pozwala na jednoczesne otwarcie trzech sesji.
 10. Pakiety „30 dni” i „30 dni premium” są automatycznie odnawiane na kolejne
  30-dniowe okresy, chyba że Partner zrezygnuje z dostępu do Mapy Transakcji przed upływem bieżącego okresu obowiązywania pakietu. W czasie od złożenia przez Partnera oświadczenia o rezygnacji z dostępu do Mapy Transakcji, poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk do momentu upływu okresu obowiązywania bieżącego pakietu, Partner uprawniony jest do ponownej aktywacji wybranego pakietu. W takim przypadku kolejny okres obowiązywania pakietu liczony będzie od upływu bieżącego okresu 30-dniowego.
 11. W trakcie obowiązywania jednego pakietu, Partner nie może wybrać innego pakietu.
 12. W przypadku rezygnacji przez Partnera z dostępu do Mapy Transakcji, Partner będzie miał dostęp do Mapy Transakcji do momentu upływu czasu obowiązywania wybranego uprzednio pakietu.
 13. Wszelkie prawa do Mapy Transakcji, jej elementów, w tym interfejsu graficznego, programu komputerowego oraz bazy danych przysługują Operatorowi lub Cenatorium sp. z o.o. będącej partnerem technologicznym Operatora.

IV. OPŁATY

 1. Korzystanie przez Partnera z Mapy Transakcji jest odpłatne.
 2. Wysokość opłaty za korzystanie z Mapy Transakcji uzależniona jest od wybranego przez Partnera pakietu:

  1. Pakiet „1 dzień” – 49 zł netto;
  2. Pakiet „30 dni” – 149 zł netto;
  3. Pakiet „30 dni premium” – 249 zł netto.


 3. Do każdej z opłat określonych w ust. 2 powyżej doliczony zostanie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 4. Zgodna z wybranym przez Partnera pakietem dostępu opłata za korzystanie z Mapy Transakcji doliczana będzie do faktury za Okres Rozliczeniowy, w którym rozpoczyna się bieg okresu dostępu do Mapy Transakcji.
 5. W przypadku rezygnacji przez Partnera z dostępu do Mapy Transakcji w trakcie obowiązywania wybranego pakietu, Operator pobiera opłatę za cały okres obowiązywania pakietu.
 6. Jeśli Partner rozwiąże umowę na korzystanie z Serwisu, a moment rozwiązania tej umowy przypadnie przed upływem ważności wybranego przez Partnera pakietu dostępu do Mapy Transakcji, Operator nie zwraca różnicy w opłacie za korzystanie z Mapy Transakcji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Partner, w tym jego pracownicy lub podwykonawcy i inne osoby, za które Partner ponosi odpowiedzialność lub osoby trzecie działające na zlecenie lub zamówienie Partnera, nie jest uprawniony do:

  1. udostępniania danych dostępowych do Konta Partnera osobom trzecim;
  2. wykorzystywania danych uzyskanych w wyniku korzystania z Mapy Transakcji do sporządzenia operatów szacunkowych dla jakichkolwiek nieruchomości;
  3. pobierania (w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych), w tym sposób zautomatyzowany, jak również przekazywanie lub udostępnianie danych uzyskanych w wyniku korzystania z Mapy Transakcji na rzecz osób trzecich nieupoważnionych przez Operatora na cele komercyjne lub inne ich wtórne wykorzystanie (w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych), niezależnie czy miałoby odbywać się odpłatnie czy nieodpłatnie. Nie oznacza to, że Partner nie może prezentować i przekazywać danych uzyskanych z Mapy Transakcji swoim klientom indywidualnym;
  4. zapisywania, gromadzenia oraz przechowywania danych i informacji uzyskanych w wyniku korzystania z Mapy Transakcji w celach nieuzasadnionych charakterem i sposobem dostępu do Mapy Transakcji.


 2. W celu zabezpieczenia bazy danych wykorzystywanej przez Mapę Transakcji, Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitów podglądów poszczególnych transakcji oraz liczby transakcji wyszukanych w Mapie Transakcji.
 3. Partner przyjmuje do wiadomości, że Operator uprawniony jest do monitorowania dostępu do Mapy Transakcji i blokowania lub zawieszania dostępu do niej, albo rozwiązywania Umowy zgodnie z art. VII Regulaminu,
  w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu.

 

 

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 

 1. Partner uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z Mapy Transakcji na zasadach określonych w Regulaminie, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania wybranego pakietu dostępu.
 2. Jeśli w dniu odnawiania się okresu obowiązywania wybranego pakietu dostęp do Konta Partnera będzie zawieszony w wyniku naruszenia przez Partnera OWŚU, wybrany przez Partnera pakiet nie zostanie odnowiony.
 3. Operator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  1. Partner będzie zalegać za co najmniej dwa Okresy Rozliczeniowe z płatnością jakichkolwiek należności i opłat na rzecz Operatora i pomimo wezwania do zapłaty przez Operatora, Partner nie ureguluje wszystkich tych zaległości (wraz z należnymi odsetkami);
  2. Partner nie będzie spełniał warunku określonego w art. III.1. Regulaminu;
  3. Operator rozwiąże z Partnerem umowę na korzystanie z Serwisu w trybie określonym OWŚU;
  4. Partner będzie korzystał z Mapy Transakcji z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia art. VI.;
  5. Partner przekaże swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy osobie trzeciej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabronione jest przenoszenie praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmioty trzecie.
 2. Operator może przerwać świadczenie dostępu do Mapy Transakcji w celu przeprowadzenia aktualizacji lub innych prac techniczno-konserwacyjnych, a także wdrożenia nowych funkcjonalności lub innych modyfikacji. Operator każdorazowo zawiadamiać będzie Partnera o planowych przerwach w dostępie do Mapy Transakcji z wyprzedzeniem co najmniej 24 (dwudziestu czterech) godzin, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej wskazanych w ustawieniach Konta Partnera do kontaktu z Operatorem lub za pośrednictwem Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności w zakresie postanowień dotyczących uprawnień reklamacyjnych, zastosowanie mają postanowienia OWŚU.
 4. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Partnerem a Operatorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze świadczeniem na rzecz Partnera usługi Mapa Transakcji będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Operatora.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni licząc od daty ich udostępnienia w Serwisie lub poinformowania Partnera drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany wysokości opłat, o których mowa w art. IV wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu obowiązywania wybranego przez Partnera pakietu dostępu do Mapy Transakcji. Partner, który nie akceptuje zmian Regulaminu może rozwiązać Umowę przed wejściem w życie zmian. Jeśli Partner nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, uznaje się, że Partner akceptuje zmiany Regulaminu.