Dodaj ogłoszenie

W czym możemy pomóc?

Strona jest niedostępna. Kliknij tutaj by uzyskać więcej informacji.

Regulamin promocji "Testuj Otodom"

Regulamin promocji "Testuj Otodom"

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób i zasady korzystania z akcji promocyjnej „Testuj Otodom” (dalej: Akcja) organizowanej przez spółkę Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, REGON: 36211796000000, dalej „Organizator”.
 2. Wszelkie definicje użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie, nadane im w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług dla biur obrotu nieruchomościami (OWŚU), które znajduje się pod linkiem: https://pomoc.otodom.pl/hc/pl/articles/360000988705--Ogólne-Warunki-Świadczenia-Usług-dla-biur-obrotu-nieruchomościami z zastrzeżeniem zmian i nowych definicji wprowadzonych przez niniejszy Regulamin.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w OWŚU oraz w załącznikach do tego dokumentu.
 4. Polityka Prywatności oznacza dokument znajdujący się pod linkiem: https://pomoc.otodom.pl/hc/pl/articles/360000904609.

§ 2

 1. Uczestnikami Akcji mogą być jedynie podmioty posiadające status biur obrotu nieruchomościami.
 2. Uczestnikami Akcji mogą być podmioty, które nie posiadały konta w serwisie ogłoszeniowym Otodom w okresie ostatnich 3 miesięcy przed rozpoczęciem Akcji.
 3. Organizator ma prawo do podjęcia indywidualnej decyzji względem potencjalnych Uczestników co do ich udziału w Akcji, niezależnie od warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Akcja będzie prowadzona w okresie od 29.05.2019 do odwołania. Organizator ma prawo dowolnie zmienić datę zakończenia Akcji, o czym poinformuje poprzez kanały komunikacyjne:
  - stronę blog.otodom.pl,
  - stronę partner.otodom.pl

§ 3

 1. W ramach Akcji Uczestnik może skorzystać przez pierwsze 30 dni z promocyjnej oferty abonamentowej serwisu Otodom.
 2. Jeżeli w trakcie pierwszych 30 dni korzystania z abonamentu Uczestnik zdecyduje się zakończyć współpracę z serwisem Otodom, wartość jego faktury do zapłaty za wykorzystany abonament zostanie pomniejszona o 99% jej wartości netto.
 3. W sytuacji kontynuowania współpracy w kolejnych okresach, po upływie pierwszych 30 dni promocyjnych, kwota abonamentu za ten okres zostanie naliczona według stawki bazowej określonej w OWŚU.
 4. Po skorzystaniu z promocyjnej oferty abonamentowej, ponowny udział w Akcji jest możliwy jedynie po 3 miesiącach od zakończenia umowy łączącej Organizatora z Uczestnikiem.

§ 4

 1. W celu przystąpienia do Akcji Uczestnik musi zadeklarować wprost wolę wzięcia w niej udziału poprzez:
  - kontakt mailowy.
 2. Odstąpienie od udziału w Akcji może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w sposób wskazany w §4 ust. 1.
 3. W celu skorzystania z promocyjnej stawki abonamentowej Uczestnik musi dokonać rezygnacji z udziału w Akcji najpóźniej w 29 dniu uczestnictwa w Akcji. W przypadku braku rezygnacji do tego terminu, abonament za ten okres będzie naliczany według stawki bazowej określonej w OWŚU a abonament będzie automatycznie odnowiony na kolejny okres rozliczeniowy.
 4. W sytuacji, gdy 29 dzień uczestnictwa w Akcji przypadnie w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy, rezygnacja, o której mowa w § 4 ust 3 dla swojej skuteczności musi zostać dokonana przynajmniej dzień wcześniej.
 5. W przypadku wykupienia przez Uczestnika abonamentu na kolejny okres rozliczeniowy, następujący po 30 dniach okresu promocyjnego, abonament za okres promocyjny zostanie rozliczony według stawki bazowej określonej w OWŚU.

§ 5

 1. Administratorem danych Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą Akcją jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, o której mowa w §1 ust. 1 powyżej.
 2. Aktualne dane kontaktowe są zamieszczone w sekcji 15 Polityki Prywatności.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w związku z jego udziałem w Akcji w celu obsługi i rozliczenia jego udziału w Akcji.
 4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  a) Art. 6 ust. 1 lit. b, tj. wykonanie zawartej umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem
  b) Art. 6 ust. 1 lit. c, tj. obowiązek wynikający z przepisów prawa (np. przepisy księgowe, podatkowe, sprawozdawcze) związane z rozliczeniem udziału Uczestnika w Akcji
 5. Do realizacji celów wskazanych w ust. 4 powyżej, Administrator może udostępnić dane osobowe Uczestników kategoriom odbiorców określonych w sekcji 10 i 11 Polityki Prywatności.
 6. Kwestie związane z retencją danych określone zostały w sekcji 12 Polityki Prywatności.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:
  a) dostępu do Twoich danych osobowych
  b) poprawiania Twoich danych osobowych
  c) usunięcia Twoich danych osobowych
  d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  Szczegóły dotyczące zakresu powyższych praw oraz sposobów ich wykonywania określa sekcja 6 Polityki Prywatności.
 8. Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji w Akcji przez Uczestnika jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Akcji. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy o treści określonej niniejszym Regulaminem. Podanie adresu e-mail lub/oraz numeru telefonu jest ponadto konieczne do przesyłania informacji handlowych zgodnie z udzieloną zgodą.
 9. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu (np. newsletter, wiadomości SMS) Administratora, jego podmiotów powiązanych oraz partnerów biznesowych jest dobrowolna a udział Akcji nie zależy od jej udzielenia. Zgody takie możesz cofnąć w każdym czasie kontaktując się z nami zgodnie z ust. 2 powyżej lub za pomocą odpowiednich ustawień konta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 10. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. W serwisie ogłoszeniowym Otodom znajduje się Polityka Prywatności, która uzupełnia informację dotyczące przetwarzania określone niniejszą klauzulą. W razie sprzeczności postanowienia niniejszej klauzuli mają charakter przeważający.

§ 6

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  29.05.2019 r.
 2. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.