Dodaj ogłoszenie

W czym możemy pomóc?

Strona jest niedostępna. Kliknij tutaj by uzyskać więcej informacji.

Regulamin akcji "Pakiet wsparcia strategicznego"

REGULAMIN AKCJI „Pakiet wsparcia strategicznego”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Operatorem i organizatorem akcji „Pakiet wsparcia strategicznego” (dalej: „Akcja”) jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421 REGON: 36211796000000 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł (dalej: „Spółka”), będąca operatorem Serwisu ogłoszeniowego otodom.pl dostępnego pod adresem internetowym www.otodom.pl (dalej: „Serwis Otodom”).
  2. Akcja promocyjna obowiązuje od dnia 1.04.2020 r. od godz. 00:01 do dnia 31.05.2020 r. do godz. 23:59.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

  1. Akcja adresowana jest do każdego zarejestrowanego, posiadającego aktywne konto Partnera Serwisu Otodom (dalej „Partner”), który w czasie obowiązywania Akcji, dokona zakupu usług emisji ogłoszeń w Serwisie Otodom (dalej “Usługi”).
  2. W ramach Akcji, Partner który dokona zakupu Usług otrzyma na tak kupowane Usługi rabat w wysokości 50% (dalej jako „Rabat”), który zostanie określony w pierwszej, wystawionej  przez Serwis Otodom fakturze w miesiącu kwietniu i pierwszej, wystawionej przez Serwis Otodom fakturze w miesiącu maju 2020 r., przy czym Rabat obejmuje cykl rozliczeniowy określony każdorazowo w fakturze. 
  3. Rabat nie obejmuje zakupu wybranych przez Partnera form promowania ogłoszeń (płatnych usług dodatkowych). 
  4. Przeniesienie Rabatu na rzecz innych Użytkowników Serwisu Otodom jest niemożliwe. 

§ 3 REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji należy składać w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na pod adresem: www.otodom.pl/kontakt lub listem poleconym na adres: Grupa OLX sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu do chwili zakończenia Akcji z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników Serwisu Otodom przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 
  2. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Świadczenia Usług dla biur obrotu nieruchomościami.