Dodaj ogłoszenie

W czym możemy pomóc?

Strona jest niedostępna. Kliknij tutaj by uzyskać więcej informacji.

Regulamin serwisu Otodom

Obowiązuje od 5 lutego 2020 roku

 

Art. 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Grupa OLX Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących rynku nieruchomości w Serwisie Otodom.
 2. Przedsiębiorcy działający w branży nieruchomości mogą korzystać z Serwisu Otodom także na odrębnych zasadach określanych w osobnych dokumentach.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Otodom jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 

Art. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Operator – spółka Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-24-33-421 oraz numer REGON: 362117960, z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz dostępny na stronie http://otodom.pl/kontakt;
 2. Serwis Otodom albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Otodom, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej otodom.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;
 3. Ogłoszenie – informacja o zamiarze sprzedaży lub najmu nieruchomości na okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego, znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana w ramach Serwisu Otodom na warunkach określonych w Regulaminie;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;
 5. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, powinna być aktualna oraz w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia. Użytkownik ma obowiązek wskazania w Treści Ogłoszenia powierzchnię użytkową lokalu. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. Serwis utrwala przedmiotowe wiadomości w ramach Konta Użytkownika.
 3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Ta sama nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika. W czasie emisji Ogłoszenia Użytkownik nie ma możliwości zamiany nieruchomości na inną, w szczególności zmiana treści lub parametrów Ogłoszenia nie może prowadzić do zmiany nieruchomości, której dotyczy dane Ogłoszenie.
 4. Niedopuszczalne jest w ramach Ogłoszenia umieszczenie na zdjęciach przedstawiających nieruchomość jakichkolwiek treści, oznaczeń oraz innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www, jednocześnie Operator może umieścić na zdjęciach przedstawiających nieruchomość znak wodny zawierający wskazanie nazwy Serwisu Otodom, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
 5. Ogłoszenia, do których nie będą dołączone zdjęcia nieruchomości będą wyświetlane na liście wyników wyszukiwarki w dalszej kolejności, pod Ogłoszeniami, które będą zawierały zdjęcia, bez względu na wybór sposobu sortowania wyników wyszukiwania.
 6. Zabronione jest zamieszczenie na zdjęciu, w tytule lub opisie Ogłoszenia propozycji zakupu zamiast sprzedaży, adresów stron internetowych, adresów poczty elektronicznej, jak również numeru telefonu kontaktowego lub danych komunikatora internetowego.
 7. Ogłoszenie może być emitowane przez okres wynikający z oferty wybranej przez Użytkownika.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 9. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 10. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jego równoległą lub późniejszą publikację (po zakończeniu emisji Ogłoszenia), w tym publikację elementów Ogłoszenia (m.in. zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych Operatora oraz u jego partnerów, o których mowa na stronach Serwisu. W przypadku publikacji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże może być wskazany sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów nie podlega dodatkowej opłacie i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 11. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść informacyjnie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Otodom stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupa OLX. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 13. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Otodom materiałów, w szczególności o których mowa w punkcie 3.13 wymaga każdorazowo zgody Grupa OLX Sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupa OLX Sp. z o.o.. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Otodom w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Otodom, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 

Art. 4. Założenie Konta

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta, co następuje równolegle z zamieszczeniem po raz pierwszy Ogłoszenia, z chwilą wybrania opcji „Zatwierdź”, widocznej na stronie podglądu Ogłoszenia.
 2. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 6. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.
 7. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgodę, jak również zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić a następie cofnąć zgodę na przesyłanie innych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://otodom.pl/kontakt.
 9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. pkt. 4.3. umowy odstąpić bez podania przyczyny.  Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

 

Art. 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Otodom wymaga:
  • wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Otodom, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
  • dokonania aktywacji Ogłoszenia, o której mowa w pkt. 6.
 2. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny odzwierciedlać realną i całkowitą wartość nieruchomości oraz być wyrażone w kwotach brutto. Łączna wartość opłat z tytułu najmu nieruchomości powinna być wskazana dla okresu jednego miesiąca kalendarzowego.
 3. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 1 godziny od aktywacji.
 4. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia nieruchomości (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu), link prowadzący do strony internetowej z wgranym filmem prezentującym nieruchomość, a także wybrać dodatkowe usługi promocji Ogłoszenia oraz produkcji materiałów reklamowych, o których mowa w pkt. 7.
 5. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia (poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii w Serwisie), usunąć Ogłoszenie a także dokonać wyboru usług promocji Ogłoszenia bądź opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 6. Uruchomienie każdej z usług promocji następuje nie później niż w ciągu 1 godziny od jej aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt. 6.3. W przypadku wyboru usługi promocji równolegle z określaniem treści Ogłoszenia (pkt. 5.1. a) bądź wyborem opcji przedłużenia czasu emisji (pkt. 5.5.), aktywacja usługi następuje łącznie z aktywacją odpowiednio – Ogłoszenia bądź przedłużenia czasu emisji.
 7. Przedłużenie czasu emisji wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt. 6.3 i następuje nie później niż ciągu 1 godziny od aktywacji.

 

Art. 6. Aktywacja

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu są odpłatne i wymagają aktywacji.
 2. Wysokość opłat za Usługi określona jest w ofercie prezentowanej Użytkownikowi w trakcie procesu tworzenia Konta oraz zamieszczania Ogłoszenia. Użytkownik każdorazowo akceptuje opłatę za Usługę przed zamieszczeniem Ogłoszenia.
 3. Maksymalna opłata za poszczególne Usługi prezentowana jest pod adresem: https://www.otodom.pl/konto/cennik. Jest ona zamieszczana w celach informacyjnych i nie stanowi cennika usług.
 4. Aktywacji można dokonać poprzez:
  • dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) w wybrany sposób, tj. poprzez przelew  online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,  krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 lub kartą, lub
  • dokonanie płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie,
  • wysłanie wiadomości SMS o określonej treści na wskazany w formularzu numer kontaktowy, przy czym Operator zastrzega, że aktywacja poprzez wysłanie wiadomości SMS może być niedostępna dla należności przekraczających określone kwoty, o czym w takim przypadku Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany.
 5. Aktywacja następuje:
  • w przypadku przelewu  online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, – z chwilą zaksięgowania wpłaty;
  • w przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie - z chwilą zaksięgowania wpłaty;
  • w przypadku wysyłania wiadomości SMS – z chwilą otrzymania informacji od operatora płatności SMS o otrzymaniu wpłaty.

 

Art. 7. Promocja Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie może być promowane przy wykorzystaniu następujących płatnych usług dodatkowych:
  • TOP - początek listy ogłoszeń,
  • Podbij ofertę,
  • Strona główna.
 2. Każda z usług promocji Ogłoszenia udostępniana jest na okres wynikający z aktualnej oferty prezentowanej w Serwisie. Aktywacja danej usługi promocji w trakcie emisji Ogłoszenia jest możliwa, o ile okres promocji mieści się w okresie emisji Ogłoszenia (co może oznaczać konieczność wcześniejszego bądź równoległego przedłużenia czasu emisji).
 3. Opłata za promocję Ogłoszenia oraz - o ile zachodzi taka potrzeba - za przedłużenie czasu emisji - prezentowana jest Użytkownikowi każdorazowo przed wykupieniem usługi dodatkowej.
 4. Maksymalna opłata za poszczególne usługi dodatkowe prezentowana jest pod adresem: https://www.otodom.pl/konto/cennik. Jest ona zamieszczana w celach informacyjnych i nie stanowi cennika usług. 
 5. Aktywacja danej usługi promocji jest możliwa tylko w przypadku załączenia do Ogłoszenia co najmniej jednego zdjęcia, przy czym do promocji użyte zostanie zdjęcie załączone jako pierwsze.
 6. TOP - początek listy ogłoszeń - wyświetlenie Ogłoszenia rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszenia promowane.
 7. Podbij ofertę na liście - umieszczenie Ogłoszenia na początku domyślnej listy wyników wyszukiwarki wśród Ogłoszeń niepromowanych. Umieszczenie Ogłoszenia na pierwszym miejscu domyślnej  listy wyników wyszukiwarki uzależnione jest od daty umieszczenia Ogłoszenia w Serwisie Otodom oraz daty wykupienia usługi Podbij ofertę na liście. Późniejsza data i godzina wykupienia usługi Podbij ofertę na liście decyduje o umieszczeniu Ogłoszenia na wyższej pozycji wśród wyników wyszukiwania.
 8. Strona główna – Ogłoszenie umieszczane jest w puli, z której co kilkanaście minut jest automatycznie losowanych przez system informatyczny kilka Ogłoszeń, których zdjęcie wraz ze skróconym opisem prezentowane jest przez kilkanaście minut rotacyjnie i kolejno w boksie promocyjnym zamieszczonym w prawej kolumnie na stronie głównej Serwisu, przy czym pierwszeństwo w losowaniu mają Ogłoszenia i reklamy, które były wylosowane najmniej razy w okresie ich promocji.

Art. 8. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Otodom, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowienia 8.5 i 8.6.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, wskazanie jako ceny całkowitej ceny za część nieruchomości, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii.
 5. Operator, w celu zwiększenia skuteczności Ogłoszenia, ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów Ogłoszenia.
 6. Operator ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd.
 7. Operator nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 8. Operator może podejmować działania mające na celu potwierdzenie przestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa. W szczególności Operator może dokonywać potwierdzenia zgodności publikowanych Ogłoszeń z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub przepisami prawa oraz weryfikacji ich poprawności i aktualności. W powyższym zakresie Operator może korzystać m.in. z tzw. instytucji tajemniczego klienta w celu weryfikacji informacji o nieprawidłowościach przekazanych przez innych Użytkowników oraz wynikających z zastosowania wewnętrznych narzędzi monitorujących.

 

Art. 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://otodom.pl/kontakt lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Grupa OLX Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem „reklamacja Otodom”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Operator wystawił Użytkownikowi na jego żądanie fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury korygującej.

 

Art. 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Otodom, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Otodom. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Otodom będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres pomoc@otodom.pl.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu Otodom

OTODOM - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualna wersja Polityki Prywatności znajduje się tutaj

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu serwisu Otodom

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: pomoc@otodom.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Uwaga!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).zl

Poniżej znajdziesz przykładową treść formularza odstąpienia od umowy (formularz taki należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 

Grupa OLX Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43
61-872 Poznań
pomoc@otodom.pl

 

Ja, …………………………………………………………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Otodom. Data zawarcia umowy to …………………………………… .

 

Archiwalne treści regulaminu