Dodaj ogłoszenie

W czym możemy pomóc?

Strona jest niedostępna. Kliknij tutaj by uzyskać więcej informacji.

Regulamin serwisu Otodom

Obowiązuje od 6 czerwca 2019 roku

 

Art. 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Grupa OLX Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących rynku nieruchomości w Serwisie Otodom.
 2. Przedsiębiorcy działający w branży nieruchomości mogą korzystać z Serwisu Otodom także na odrębnych zasadach określanych w osobnych dokumentach.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Otodom jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 

Art. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Operator – spółka Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-24-33-421 oraz numer REGON: 362117960, z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz dostępny na stronie http://otodom.pl/kontakt;
 2. Serwis Otodom albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Otodom, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej otodom.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;
 3. Ogłoszenie – informacja o zamiarze sprzedaży lub najmu nieruchomości na okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego, znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana w ramach Serwisu Otodom na warunkach określonych w Regulaminie;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;
 5. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
 6. Regulamin – niniejszy regulamin;
 7. Cennik —zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Otodom zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną część;

 

Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia. Użytkownik ma obowiązek wskazania w Treści Ogłoszenia powierzchnię użytkową lokalu. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. Serwis utrwala przedmiotowe wiadomości w ramach Konta Użytkownika.
 3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Ta sama nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika. W czasie emisji Ogłoszenia Użytkownik nie ma możliwości zamiany nieruchomości na inną, w szczególności zmiana treści lub parametrów Ogłoszenia nie może prowadzić do zmiany nieruchomości, której dotyczy dane Ogłoszenie.
 4. Niedopuszczalne jest w ramach Ogłoszenia umieszczenie na zdjęciach przedstawiających nieruchomość jakichkolwiek treści, oznaczeń oraz innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www, jednocześnie Operator może umieścić na zdjęciach przedstawiających nieruchomość znak wodny zawierający wskazanie nazwy Serwisu Otodom, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
 5. Ogłoszenia, do których nie będą dołączone zdjęcia nieruchomości będą wyświetlane na liście wyników wyszukiwarki w dalszej kolejności, pod Ogłoszeniami, które będą zawierały zdjęcia, bez względu na wybór sposobu sortowania wyników wyszukiwania.
 6. Niedopuszczalne jest w ramach Ogłoszenia umieszczenie przez Użytkowników w tytule lub opisie Ogłoszenia propozycji zakupu zamiast sprzedaży, adresów stron www oraz zamieszczanie w tytule Ogłoszenia numeru telefonu kontaktowego.
 7. Ogłoszenie może być emitowane przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 9. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 10. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jego równoległą lub późniejszą publikację (po zakończeniu emisji Ogłoszenia), w tym publikację elementów Ogłoszenia (m.in. zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych Operatora oraz u jego partnerów, o których mowa na stronach Serwisu. W przypadku publikacji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże może być wskazany sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów nie podlega dodatkowej opłacie i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 11. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść informacyjnie stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 12. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Otodom stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupa OLX. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 13. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Otodom materiałów, w szczególności o których mowa w punkcie 3.13 wymaga każdorazowo zgody Grupa OLX Sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupa OLX Sp. z o.o.. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Otodom w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Otodom, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 

Art. 4. Założenie Konta

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta, co następuje równolegle z zamieszczeniem po raz pierwszy Ogłoszenia, z chwilą wybrania opcji „Zatwierdź”, widocznej na stronie podglądu Ogłoszenia.
 2. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 6. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.
 7. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgodę, jak również zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić a następie cofnąć zgodę na przesyłanie innych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://otodom.pl/kontakt.
 9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. pkt. 4.3. umowy odstąpić bez podania przyczyny.  Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

 

Art. 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Otodom wymaga:
  • wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Otodom, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
  • dokonania aktywacji Ogłoszenia, o której mowa w pkt. 6.
 2. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny odzwierciedlać realną i całkowitą wartość nieruchomości oraz być wyrażone w kwotach brutto. Łączna wartość opłat z tytułu najmu nieruchomości powinna być wskazana dla okresu jednego miesiąca kalendarzowego.
 3. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 1 godziny od aktywacji.
 4. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia nieruchomości (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu), link prowadzący do strony internetowej z wgranym filmem prezentującym nieruchomość, a także wybrać dodatkowe usługi promocji Ogłoszenia oraz produkcji materiałów reklamowych, o których mowa w pkt. 7.
 5. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia (poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii w Serwisie), usunąć Ogłoszenie a także dokonać wyboru usług promocji Ogłoszenia bądź opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 6. Uruchomienie każdej z usług promocji następuje nie później niż w ciągu 1 godziny od jej aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt. 6.3. W przypadku wyboru usługi promocji równolegle z określaniem treści Ogłoszenia (pkt. 5.1. a) bądź wyborem opcji przedłużenia czasu emisji (pkt. 5.5.), aktywacja usługi następuje łącznie z aktywacją odpowiednio – Ogłoszenia bądź przedłużenia czasu emisji.
 7. Przedłużenie czasu emisji wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt. 6.3 i następuje nie później niż ciągu 1 godziny od aktywacji.

 

Art. 6. Aktywacja

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu są odpłatne i wymagają aktywacji.
 2. Wysokość opłat za Usługi określa Cennik stanowiący załącznik do Regulaminu, przy czym Operator może, w ramach organizowanych akcji promocyjnych, oferować Usługi w czasie trwania takich akcji w atrakcyjniejszej cenie, co nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Aktywacji można dokonać poprzez:
  • dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) w wybrany sposób, tj. poprzez przelew  online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,  krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 lub kartą, lub
  • dokonanie płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie,
  • wysłanie wiadomości SMS o określonej treści na wskazany w formularzu numer kontaktowy, przy czym Operator zastrzega, że aktywacja poprzez wysłanie wiadomości SMS może być niedostępna dla należności przekraczających określone kwoty, o czym w takim przypadku Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany.
 4. Aktywacja następuje:
  • w przypadku przelewu  online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, – z chwilą zaksięgowania wpłaty;
  • w przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie - z chwilą zaksięgowania wpłaty;
  • w przypadku wysyłania wiadomości SMS – z chwilą otrzymania informacji od operatora płatności SMS o otrzymaniu wpłaty.

 

Art. 7. Promocja Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie może być promowane przy wykorzystaniu następujących płatnych usług dodatkowych:
  • TOP - początek listy ogłoszeń,
  • Podbij ofertę,
  • Strona główna.
 2. Każda z usług promocji Ogłoszenia udostępniana jest na okres wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku. Aktywacja danej usługi promocji w trakcie emisji Ogłoszenia jest możliwa, o ile okres promocji mieści się w okresie emisji Ogłoszenia (co może oznaczać konieczność wcześniejszego bądź równoległego przedłużenia czasu emisji).
 3. Aktywacja danej usługi promocji jest możliwa tylko w przypadku załączenia do Ogłoszenia co najmniej jednego zdjęcia, przy czym do promocji użyte zostanie zdjęcie załączone jako pierwsze.
 4. TOP - początek listy ogłoszeń - wyświetlenie Ogłoszenia rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszenia promowane.
 5. Podbij ofertę na liście - umieszczenie Ogłoszenia na początku domyślnej listy wyników wyszukiwarki wśród Ogłoszeń niepromowanych. Umieszczenie Ogłoszenia na pierwszym miejscu domyślnej  listy wyników wyszukiwarki uzależnione jest od daty umieszczenia Ogłoszenia w Serwisie Otodom oraz daty wykupienia usługi Podbij ofertę na liście. Późniejsza data i godzina wykupienia usługi Podbij ofertę na liście decyduje o umieszczeniu Ogłoszenia na wyższej pozycji wśród wyników wyszukiwania.
 6. Strona główna – Ogłoszenie umieszczane jest w puli, z której co kilkanaście minut jest automatycznie losowanych przez system informatyczny kilka Ogłoszeń, których zdjęcie wraz ze skróconym opisem prezentowane jest przez kilkanaście minut rotacyjnie i kolejno w boksie promocyjnym zamieszczonym w prawej kolumnie na stronie głównej Serwisu, przy czym pierwszeństwo w losowaniu mają Ogłoszenia i reklamy, które były wylosowane najmniej razy w okresie ich promocji.

Art. 8. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Otodom, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowienia 8.5 i 8.6.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, wskazanie jako ceny całkowitej ceny za część nieruchomości, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii.
 5. Operator, w celu zwiększenia skuteczności Ogłoszenia, ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów Ogłoszenia.
 6. Operator ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd.
 7. Operator nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 8. Operator może podejmować działania mające na celu potwierdzenie przestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa. W szczególności Operator może dokonywać potwierdzenia zgodności publikowanych Ogłoszeń z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub przepisami prawa oraz weryfikacji ich poprawności i aktualności. W powyższym zakresie Operator może korzystać m.in. z tzw. instytucji tajemniczego klienta w celu weryfikacji informacji o nieprawidłowościach przekazanych przez innych Użytkowników oraz wynikających z zastosowania wewnętrznych narzędzi monitorujących.

 

Art. 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://otodom.pl/kontakt lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Grupa OLX Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem „reklamacja Otodom”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Operator wystawił Użytkownikowi na jego żądanie fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury korygującej.

 

Art. 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Otodom, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Otodom. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Otodom będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres pomoc@otodom.pl.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu Otodom

CENNIK

Emisja Ogłoszenia wynajmu pokoju

Czas emisji Płatność kartą lub przelewem SMS
30 dni 2,46 zł (2 zł netto) 3,69 zł (3 zł netto)

 

Emisja Ogłoszenia wynajmu wszystkich nieruchomości

Nazwa pakietu Pakiet podstawowy Pakiet optymalny Pakiet premium
Cena 42 zł  79 zł 219 
Zawartość pakietu

Czas emisji Ogłoszenia w Otodom (30 dni)

Czas emisji Ogłoszenia w OLX (30 dni)

Czas emisji Ogłoszenia w Otodom (30 dni)

Czas emisji Ogłoszenia w OLX (30 dni)

Aktywacja dwóch promowań „Podbij ofertę” kolejno po 10 i 20 dniach od aktywacji Ogłoszenia

Aktywacja promowania „TOP – początek listy” (30 dni) w chwili aktywacji Ogłoszenia

 

Czas emisji Ogłoszenia w Otodom (60 dni)

Czas emisji Ogłoszenia w OLX (60 dni)

Aktywacja czterech promowań „Podbij ofertę” kolejno po 12, 24, 36, 48 dniach od aktywacji Ogłoszenia

Aktywacja dwóch promowań „TOP – początek listy” (30 dni) – pierwszego w chwili aktywacji Ogłoszenia oraz drugiego po 30 dniach od aktywacji Ogłoszenia

Aktywacja dwóch promowań „Strona główna” (1 dzień) – pierwszego w chwili aktywacji Ogłoszenia, drugiego jeden dzień po aktywacji Ogłoszenia

 

 

Emisja Ogłoszenia sprzedaży wszystkich nieruchomości

Nazwa pakietu Pakiet podstawowy Pakiet optymalny Pakiet premium
Cena 49 zł  99 zł 149 
Zawartość pakietu

Czas emisji Ogłoszenia w Otodom (30 dni)

Czas emisji Ogłoszenia w Otodom (30 dni)

Czas emisji Ogłoszenia w OLX (30 dni)

Aktywacja jednego promowania „Podbij ofertę” po 15 dniach od aktywacji Ogłoszenia

Aktywacja promowania „TOP – początek listy” (15 dni) w chwili aktywacji Ogłoszenia

 

Czas emisji Ogłoszenia w Otodom (30 dni)

Czas emisji Ogłoszenia w OLX (30 dni)

Aktywacja siedmiu promowań „Podbij ofertę” kolejno po 3, 7, 11, 15, 19, 23 i 27 dniach od aktywacji Ogłoszenia

Aktywacja promowania „TOP – początek listy” (30 dni) – w chwili aktywacji Ogłoszenia

 

Promocja Ogłoszenia:

Podbij ofertę

 • 1 podbicie - 9,38 zł (7,99 zł netto) płatność kartą lub przelewem
 • 1 podbicie - 10 zł (8,13 zł netto) płatność SMS

TOP - początek listy

 • 7 dni - 18,44 zł (14,99 zł netto)
 • 15 dni - 30,74 zł (24,99 zł netto)
 • 30 dni - 49,19 zł (39,99 zł netto)

Strona główna

 • 1 dzień - 60,89 zł (49,50 zł netto)
 • 7 dni - 335,18 zł (272,50 zł netto)
 • 15 dni - 657,44 zł (534,50 zł netto)

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu serwisu Otodom

OTODOM - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od 6 czerwca 2019 roku

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

W naszej Polityce Prywatności:

Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które Ci oferujemy.

Serwis oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi.

1. Kim jesteśmy?

Głównym administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych międzynarodowych usług jest OLX Global B.V. z siedzibą w Hoofddorp, adres: 105 Taurusavenue, 2132 LS Hoofddorp. OLX Global B.V. jest spółką dominującą względem innych podmiotów z grupy OLX, które świadczą usługi na Twoją rzecz zgodnie z naszym Regulaminem, (zwane dalej łącznie „OLX”, „my”, „nas” lub „nasze”). Podmioty z Grupy OLX, o których mowa, są uważane za administratorów danych osobowych pozostających w związku z usługami, które świadczą na rynkach lokalnych.

Administratorem danych Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem polskiego Serwisu jest: Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43.

Grupa OLX Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963 oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 7792433421, REGON: 362117960.

Aktualne dane kontaktowe są zamieszczone w sekcji 15.

2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

   2.1. Dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie
Podczas Twojej rejestracji, w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług, możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID). W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Serwisu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora e-mail;
 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko i adres email;
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: adres e-mail.
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego numeru telefonicznego: numer telefonu komórkowego.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta Otodom.

W trakcie korzystania z naszych Usług, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego;
 • dane Twojej karty kredytowej w przypadku, gdy jesteś zainteresowany zakupem naszych płatnych usług określonych w Regulaminie.

W przypadku korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, w celach weryfikacyjnych, możemy zażądać od Ciebie podania dodatkowych danych takich jak np. numer telefonu komórkowego. W tych sytuacjach brak podania dodatkowych danych, o które Cię poprosimy uniemożliwi Ci korzystanie z tych funkcjonalności Serwisu.

W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Serwisu możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z transakcją. W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z bezpiecznego i przyjaznego Serwisu.

Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu w naszym Serwisie
Kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji z innymi Użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji
W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

W przypadku niektórych działań, które prowadzimy w związku z celami opisanymi w pkt 4.3 możemy nie poinformować Cię o fakcie nagrywania rozmowy na jej początku. Brak przekazania informacji nie ogranicza możliwości realizacji Twoich praw wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

   2.2. Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu
Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz. Informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z Twoim kontem Otodom.

Informacje o lokalizacji
W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w naszym Serwisie do sprzedaży określony przedmiot, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy.

Dane dotyczące logowania
Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisie
Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.

Cookies
Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami Użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie Użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

   2.3. Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:

 • Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane są od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.
 • Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane są od dostawców informacji, takich jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • Pozyskujemy informacje od innych Użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np. dane potwierdzenia wysyłki, informacje o niezgodności towaru z ogłoszeniem, informacje dotyczące potencjalnych oszustw).

3. Czy pozyskujemy dane od dzieci?

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

4. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 • jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 • jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu;
 • jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania. Ponadto, gdy ma to swoje zastosowanie, zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy.

   4.1. Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego numeru telefonu komórkowego lub identyfikatora e-mail, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail w celu zidentyfikowania Cię jako Użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu.
Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego konta Facebook, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko oraz adres email z Twojego profilu Facebook w celu zidentyfikowania Cię jako Użytkownika naszego Serwisu i zapewnienia Ci dostępu do Serwisu.

Powyższe informacje dotyczące logowania są przez nas używane również do świadczenia Usług zgodnie z naszym Regulaminem.

Wykorzystujemy Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego (za pośrednictwem SMS) do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji naszych Usług, które mogą być dla Ciebie interesujące.
Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci Usług.

   4.2. Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisu

Wykorzystujemy dane o aktywności Użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisu) do:

 • oferowania Ci spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych Usług;
 • określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po naszym Serwisie, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych Usług. Na przykład, opierając się na informacjach dotyczących treści, które Cię zainteresowały, możemy przekazać Ci sugestie odnośnie do innych interesujących materiałów;
 • monitorowania i raportowania efektywności kampanii marketingowych do naszych partnerów biznesowych oraz do celów wewnętrznych analiz biznesowych.
  Wykorzystujemy dane dotyczące Twojej lokalizacji do następujących celów:
 • łączenia anonimowych i zagregowanych informacji o cechach i zachowaniu Użytkowników Otodom, w tym w celach analiz biznesowych, segmentacji oraz rozwijania anonimowych profili;
 • wspierania rozwoju naszego Serwisu oraz personalizacji treści, które do Ciebie kierujemy. Na przykład, przy pomocy lokalizacji i dla zapewnienia Ci większej wygody zakupów, możemy wyświetlać listy ogłoszeń z Twojego sąsiedztwa;
 • mierzenia i monitorowania Twoich interakcji z banerami reklamowymi podmiotów trzecich, które umieszczamy w naszym Serwisie.

Na podstawie informacji dotyczących logowania, które zawierają Twój identyfikator e-mail i numer telefonu, rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Serwisu bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.
Przetwarzamy powyższe informacje w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy Twojej wygody korzystania z Serwisu oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

W celu umożliwienia Ci korzystania z coraz wygodniejszego Serwisu oraz nowych przydatnych funkcjonalności cały czas pracujemy nad rozwojem naszych usług. W celu opracowania nowych rozwiązań takich jak np. nowe filtry wyszukiwania nieruchomości możemy prowadzić różnego rodzaju testy i badania. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju naszego Serwisu. W celu ochrony Twoich interesów wdrożyliśmy wiele mechanizmów ochrony danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do celów rozwoju nowych usług, takich jak pseudonimizacja lub szyfrowanie danych.

   4.3. Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu lub potwierdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu serwisu Otodom

 • Wykorzystujemy Twój numer telefonu komórkowego, dane dotyczące logowania oraz unikalne identyfikatory urządzeń w celu administrowania i ochrony naszego Serwisu (w tym diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych).
 • Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych Użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu.
 • W celach potwierdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu i Ogólnych Warunków serwisu Otodom, a także wykrywania i zwalczania wszelkich nadużyć i nieprawidłowości w zakresie publikacji ogłoszeń lub wprowadzania w błąd innych Użytkowników naszych Usług, przetwarzamy informacje związane z treścią publikowanych ogłoszeń oraz informacje uzyskane podczas naszych działań polegających na aktywnym monitorowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i Ogólnych Warunków (np. działania wykorzystujące instytucję tajemniczego klienta). W celu udokumentowania wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości możemy wykorzystywać m.in. nagrania rozmów oraz treść pozostałej korespondencji z pracownikami grupy OLX.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom.

5. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości e-mail lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

6. Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Sposób realizacji Twoich praw

W celu zapewnienia realizacji Twoich praw udostępniliśmy odpowiednie funkcjonalności w ramach Twojego konta w Otodom. Korzystając z dostępnych funkcji możesz poprawiać swoje dane osobowe, otrzymać ich kopię czy też zażądać usunięcia konta z Otodom i związanych z nim danych osobowych. W związku z tym, że troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników żądania dotyczące realizacji Twoich praw powinny zostać zgłoszone z poziomu funkcjonalności konta w Otodom. Wynika to z faktu, że tylko w taki sposób mamy szansę zweryfikować, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą (czyli naszego Użytkownika). Ponadto pamiętaj, że usunięcie Twoich danych jest możliwe dopiero po zakończeniu świadczenia przez nas usług, tzn. po usunięciu konta w Otodom. Dokładamy również starań, aby odpowiednie funkcjonalności były również dostępne w naszych pozostałych usługach.

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności.


Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji 12.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy według Ciebie przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna. Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań. Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji 16.

Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem formularza kontaktowego.

7. Komunikacja i Marketing

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości e-mail/SMS lub zmieniając ustawienia powiadomień w ramach swojego konta w Otodom. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy:

 • zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową;
 • dostarczyłeś nam swoje dane biorąc udział w konkursie; lub
 • zgłosiłeś swój udział w akcji promocyjnej.

10. Komu udostępniamy Twoje dane?

Do realizacji celów wskazanych w sekcji 4, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Spółki powiązane. Możemy udostępniać dane innym spółkom z grupy OLX, w tym spółkom z siedzibą poza obszarem EOG, które pomagają nam świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Wspomniane usługi polegają na ulepszaniu produktów, wspieraniu klientów oraz tworzeniu mechanizmów wykrywania nadużyć. Każdy przypadek udostępnienia danych osobowych spółkom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w ramach grupy OLX, odbywa się z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w sekcji 11 lub jest przedmiotem umowy przekazania danych, która jasno określa obowiązki stron oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Twoich danych.

Podmioty trzecie świadczące usługi. Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych w chmurze Amazon Web Services i Microsoft Azure. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.

Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy na to, aby nasi dostawcy przetwarzali Twoje dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dostawcy usług marketingowych i analitycznych. W celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych Usług/Serwisu. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies i Podobnych Technologii.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.
Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Informacje dostępne publicznie. Jeśli korzystasz z naszych Usług i decydujesz się wystawić określoną nieruchomość w formie ogłoszenia, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych Użytkowników Serwisu Otodom. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres email, Twoją lokalizację i numer kontaktowy. Pamiętaj, że każda informacja, którą ujawnisz innym Użytkownikom może być przekazana dalej, dlatego powinieneś zachować w tej kwestii szczególną rozwagę.

Inni Użytkownicy. W sytuacji, gdy korzystasz z naszych Usług umożliwiających porozumiewanie się z innymi Użytkownikami udostępniamy Twoje dane w zakresie związanym z taką Usługą. Ponadto, w przypadku korzystania z systemu wiadomości w ramach Serwisu udostępniamy Twoje dane związane z korespondencją oraz nazwę Użytkownika poprzedzającą domenę adresu pocztowego (np. @gmail.com) wykorzystanego do założenia Konta Otodom. Dane te udostępnione są zarówno w systemie wiadomości, jak i w powiadomieniach otrzymywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Przekazywanie danych do państw trzecich

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza „EOG”, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

Możesz uzyskać kopię odpowiednich zabezpieczeń kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

12. Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z kontem Otodom przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

13. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. OLX stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by (a) chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem, (b) identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci OLX, oraz (c) minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

14. Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

15. Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, sprawdź swoje ustawienia konta w „Moje konto” albo skontaktuj się z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem sekcji "Centrum Pomocy" w naszym Serwisie. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz również wysłać list na nasz adres:
Grupa OLX Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.

16. Organy Nadzorcze

Naszym Wiodącym Organem Nadzorczym jest Berliński Komisarz ds. Ochrony danych osobowych:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219, Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage), 10969 Berlin, Germany

W sprawach lokalnych związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Archiwalne wersje Polityki Prywatności:

 • Polityka Prywatności obowiązująca od 20 lutego 2019 roku (plik
 • Polityka Prywatności obowiązująca od 1 października 2015 roku (plik

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu serwisu Otodom

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: pomoc@otodom.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Uwaga!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

Poniżej znajdziesz przykładową treść formularza odstąpienia od umowy (formularz taki należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 

Grupa OLX Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43
61-872 Poznań
pomoc@otodom.pl

 

Ja, …………………………………………………………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Otodom. Data zawarcia umowy to …………………………………… .

Archiwalne treści regulaminu